Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Endrupskolens logo
Mobil menu

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFOII på Endrupskolen i Fredensborg Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og SFOII beskriver mål og prioriteringer i forhold til Endrupskolens fritidstilbud jævnfør Folkeskolelovens §40, stk. 4.

Endrupskolen – her kender vi hinanden
På Endrupskolens SFO er vi optaget af, at alle børn oplever sig som en del af fællesskaber. Det er vigtigt for os at skabe trygge miljøer, hvor ambitiøse og engagerede medarbejdere ser børnenes potentialer og forskelligheder.

Trygge fællesskaber er forudsætning for et godt børneliv.

Vi har et tæt samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger, og vi går langt for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Børnene møder hver dag imødekommende og anerkendende voksne på SFO’en. Den daglige kontakt mellem børn og voksne er kendetegnet ved opmærksomhed, omsorg, glæde og humor.

SFO’ens fysiske rammer
På Endrupskolen lægger vi vægt på, at SFO’en har base i egne lokaler.

Årgangene er fordelt i 3 huse, som er hyggeligt indrettet med plads til aktiviteter, som imødekommer børnenes behov og ønsker.  
0.-1. – Solsikken
2.-3. – Regnbuen
4.-6. – Klubben (SFOII)

Børnene på 0. og 1. årgang går på SFO i lokaler, der ligger i forlængelse af deres klasselokaler. Det er trygt for de yngste børn, at de kan gå fra deres klasselokaler, over legepladsen og ind i SFO’ens lokaler.

Børnene på 2. og 3. årgang går på SFO på Lindelyvej 3C i en villa med smukke grønne omgivelser, der inviterer til udeleg. Der går et trygt stisystem direkte fra skolen til villaen. Det tager børnene få minutter at gå fra skolen til Regnbuen.

Børnene på 4. til 6. årgang går i klub i en hyggelig villa på Lindelyvej 3A. Til villaen er der tilknyttet en lade med god plads til musik, teater, dans og bevægelse. Også her er der skønne udeomgivelser, der inviterer til udeliv.

Alt efter hvilke aktiviteter, der er planlagt for børnene, udnyttes skolens og SFO’ens lokaler hele dagen.

Overgange
Vi lægger vægt på at skabe gode overgange for børnene. Både for de nye skolestartere, der begynder i SFO 1. maj, og for 1. klasserne og 3. klasserne der rykker hus 1. maj samt for 6. klasserne, der har mulighed for at begynde i ungdomsklub 1. maj.

De nye skolestartere besøger sammen med pædagoger fra børnehaverne, SFO’en 1 gang om ugen i månederne op til 1. maj. Her møder børnene de voksne, der arbejder på SFO’en og deres kommende klassekammerater i SFO’ens rammer. Besøgsdagene planlægges i samarbejde mellem personale fra børnehaver og SFO med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Det tætte samarbejde mellem børnehaver og SFO giver børnene en oplevelse af genkendelighed og tryghed, når de begynder på SFO. Samtidig giver det SFO-personalet mulighed for at kunne tage de hensyn, der skal til for at give alle børnene den mest optimale start.

På SFO’en er der skolepædagoger, som følger børnene både i skole og SFO og er med til at skabe sammenhæng i barnets dag. Hver af disse pædagoger er tilknyttet en årgang og følger børnene i skole og SFO fra 0.-3. klasse. Den pædagog, der modtager de nye 0. klasser, har mange timer i SFO’en i maj og juni. Det er trygt for børnene at have en kendt pædagog med ved skolestart efter sommerferien.

I perioden op til 1. maj, hvor 1. årgang skifter hus fra Solsikken til Regnbuen besøger børnene, Regnbuen en gang om ugen. Regnbuen er base i ferierne. Børnene kender derfor huset og den tilhørende naturlegeplads, hvilket gør overgangen fra Solsikken til Regnbuen lettere for børnene.

Børnene, der starter i Klubben 1. maj, er i tiden op til 1. maj på besøg i klubben sammen med deres primærpædagog.

Børnene fra 6. årgang vil i løbet af foråret besøge ungdomsklubben Klub33 sammen med en pædagog fra klubben, der har timer både i klubben og Klub33.

Hverdagen
Vi anerkender, at leg og medbestemmelse er vigtige faktorer i børnenes fritidsliv, og det er vigtigt, at børnene oplever, at de har medbestemmelse og frie valg. Med udgangspunkt i børnenes ønsker og de voksnes indsigt i børnegruppen planlægges det pædagogiske indhold.

I alle tre huse er der hver dag mange forskellige aktiviteter, som børnene kan vælge at deltage i.

Vi er opmærksomme på, at understøtte børns frie leg og at skabe deltagelsesmuligheder, så børnene udvikler deres legekompetencer og relationer.  

Bevægelse hver dag er vigtigt i et godt børneliv. SFO’ens udeområder opfordrer til bevægelse og udeleg – både fri leg og vokseninitierede aktiviteter. Der er for hvert hus en ugentlig tur til skolens hal, hvor børnene kan vælge mellem forskellige aktiviteter. Stort set alle børn fra 0.-3. årgang tilvælger hver dag aktiviteter, der indeholder forskellige former for bevægelse, og alle børn opfordres til at deltage.

I SFO’en er aktiviteterne målrettet den aktuelle børnegruppe. Der tilbydes fx bål, rollespil, snitteri, leg, boldspil, kreative værksteder og brætspil.

I klubben, hvor mange børn vælger stillesiddende aktiviteter, er vi særlig opmærksomme på at få børnene med til aktiviteter, der inkluderer bevægelse. Der arrangeres fx bordtennisturneringer, fodboldkampe, dans og udendørs spil.  

I klubben er der tilbud om lektiehjælp en gang ugentlig. Derudover kan børnene altid spørge om hjælp til lektier.

I SFO’en tilbydes der hver eftermiddag et lille sundt mellemmåltid. I klubben tilbyder caféen sunde snacks og et lille sundt mellemmåltid.

På skoledage er SFO (Solsikken) åben kl. 6.30-8.00 for børn i 0.-3. klasse. Her møder børnene faste voksne, der i rolige og trygge rammer skaber en god start på dagen, så barnet kan være klar til skoledagen kl. 8.00. Alt efter behov gives der en overlevering til barnets lærer/pædagog ved skoledagens start og afslutning, så barnets behov kan imødekommes.

Læringsmiljøer
Hos os forstår vi læringsmiljøer både som de fysiske forhold og som værende personalets samlede kompetence til at skabe udvikling og læring for børnene. Vi fokuserer i høj grad på personalet som læringsmiljøer.

Vi er ca. 20 medarbejdere ansat i SFO’en hvoraf mindst 50% er pædagogisk uddannet. Alle deltager løbende i kompetenceudviklingsforløb og arbejder hver dag målrettet med og i samarbejde om at skabe sammenhæng og kvalitet for børnene.

  • Den samlede kompetence er et godt udgangspunkt for at kunne skabe optimale læringsmiljøer for børnene:
  • Barnet mødes, hvor det er og støttes til at kunne begå sig i sociale sammenhænge
  • Der skabes de bedste rammer for børnene med fokus på fællesskaber og gode relationer
  • Børneperspektivet inddrages i planlægning af aktiviteter
  • Børnenes trivsel og læring er udgangspunkt for indretning af SFO´ens rum.
  • Børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet med blik for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Personalet i alle tre huse udarbejder årshjul og månedskalender, der understøtter børnenes læring og trivsel.

For at imødekomme børnenes behov for struktur og forudsigelighed hænger der i alle husene en tavle ved indgangsdøren, der viser hvilke aktiviteter og hvilke voksne, der er hvor.
 
Samarbejde om børnene
Et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger og lærere er en forudsætning for at skabe trivsel og udvikling for alle børn. Vi lægger vægt på en løbende kontakt mellem SFO, skole og hjem. Samarbejdet mellem skole, forældre og SFO bygger på, at vi lærer hinanden at kende, så vi gennem tillidsfuld dialog kan skabe trivsel og udvikling for alle børn. Vi møder hinanden i hverdagen, til forældremøder, skole/SFO-hjemsamtaler og til diverse arrangementer.

Børnenes primære voksne deler relevant viden i hverdagen, for at kunne tage hensyn til det enkelte barns trivsel. Det tætte samarbejde giver mulighed for at få flere perspektiver på barnets situation og for at kunne handle omsorgsfuldt i mødet med barnet.

I arbejdet med at skabe trivsel og udvikling for børn med særlige behov og forudsætninger iværksættes relevante handlinger og tiltag i SFO’en i samarbejde med forældre, skole og eventuelt eksterne samarbejdspartnere.

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er godkendt på skolebestyrelsesmødet den 9. oktober 2019